Pakiet nowoczesnych szkoleń ze sprzedaży za darmo! [9 480 PLN od marca 0 PLN! - dzięki dofinansowaniu]
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Kobiety - jesteś zainteresowana: Zapisz się już dziś »

ZAPYTANIE OFERTOWE

Luty 16, 2011

 
Poznań, dnia 16.02.2011 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV 702) oraz usług cateringowych dla uczestników szkoleń oraz trenerów (kod CPV 553) oraz zakwaterowanie dla trenerów (kod CPV 551) realizowanych przez Firmę BERNDSON Sp. z o. o. w ramach projektu „Selling reSolution – Rozwiązania dla Sprzedaży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu O8.01.01-30-137/10)

Nazwa i adres zamawiającego

BERNDSON Sp. z o. o.

ul. Feldmana 4/11

30-062 Kraków

Biuro projektu:

ul. Sienkiewicza 22/718

60-818 Poznań

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie sal szkoleniowych, zapewnienie cateringu w postaci przerwy obiadowej oraz przerw kawowych dla uczestników szkoleń oraz trenerów prowadzących szkolenia w ramach projektu „Selling reSolution – Rozwiązania dla Sprzedaży”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.1.

Zamawiający dopuszcza:

- złożenie oferty częściowej na mniejszą liczbę dni szkoleniowych niż te wskazane w zamówieniu, warunkiem dopuszczenia oferty do realizacji jest kompleksowe świadczenie usług (wynajem sali, catering oraz nocleg);

- możliwość wyboru kilku oferentów i podpisanie umowy o współpracy z kilkoma oferentami – istotna będzie przede wszystkim dostępność terminów a także cena.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie:

1/ najmu sali/sal konferencyjno-wykładowej – kod CPV 702 (usługi wynajmu lub leasing nieruchomości innych niż mieszkania)

2/ wyżywienie dla uczestników szkolenia – kod CPV 553 (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

3/wyżywienie trenera – kod CPV 553 (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

4/ zakwaterowanie trenera – kod CPV 551 (usługi hotelarskie)

Do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12. 2002 , str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3) oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.  w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz.  UE L 134 z 30.04.2004 r., str. 114 , z późn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 132).

W ramach niniejszego zamówienia Oferent zapewni Zamawiającemu jako organizatorowi szkoleń zorganizowanie pełnego zaplecza usług hotelarskich, restauracyjnych oraz konferencyjno-wykładowych.

Zamawiający ustala, że w trakcie realizacji zamówienia należy uwzględnić następujące zagadnienia:

 1. Sala/sale powinna znajdować się w Poznaniu. Dopuszczalna jest lokalizacja w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego (Biuro Projektu: ul. Sienkiewicza 22/718, 60-818 Poznań).
 2. W ramach projektu planowane jest wynajęcie sali na 114 dni szkoleniowych w okresie od 14 marca 2011 do 31 grudnia 2011 r. W ramach 114 dni szkoleniowych Zamawiający zakłada zlecenie Oferentowi świadczenie dodatkowych usług
  1. Catering obiadowy w liczbie łącznej do 1460 posiłków (szczegóły w pkt. 15,16)
  2. Catering kawowy w liczbie łącznej do 1460 posiłków (szczegóły w pkt. 12,13)
  3. Nocleg dla trenerów (z kolacją i śniadaniem) w liczbie łącznej do 64 noclegów
  4. Wyżywienie dla trenerów w trakcie szkolenia liczbie łącznej do 114 posiłków
 3. Daty wynajmu sali zostaną wskazane przez Zamawiającego zgodnie z wstępnym harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Oferentem. Aktualizacja harmonogramu szkoleń nie będzie wymagała formy aneksu do umowy.
 4. Zamawiający będzie zlecał kompleksową realizację usługi polegającą:
  1. Wynajmie sali szkoleniowej dla średnio 10, 12 lub 14 osób w zależności od rodzaju szkolenia
  2. Zapewnieniu przerwy kawowej dla każdego uczestnika szkolenia oraz trenera – 2 razy w ciągu jednego dnia szkoleniowego
  3. Zapewnieniu przerwy obiadowej dla każdego uczestnika szkolenia oraz trenera – 1 raz w ciągu dnia szkoleniowego
  4. Zapewnieniu noclegu dla trenera pomiędzy dwoma kolejnymi dniami szkolenia
 5. Wszystkie zajęcia trwać będą 7 godzin zegarowych, jednak ze względu na konieczność przygotowania sali, zamawiający zastrzega sobie konieczność dostępu do sali na godzinę przed i po szkoleniu. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 – 16:00 lub 10:00 – 17:00.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wynajęcia sali najpóźniej na 7 dni przed datą wynajmu sali na dany dzień.
 7. W trakcie realizacji zlecenia Zamawiający będzie potwierdzał drogą elektroniczną następujące informacje:

a/ wynajem sali szkoleniowej- 7 dni przed datą szkolenia

b/ nocleg trenera -7 dni przed datą szkolenia

c/ liczbę uczestników- 1 dzień przed datą szkolenia.

d/ liczbę posiłków i porcji na przerwy kawowe- do 1,5 h od rozpoczęcia szkolenia w danym dniu

e/ liczbę posiłków mięsnych i wegetariańskich- do 1,5 h od rozpoczęcia szkolenia w danym dniu

 1. Sala powinna być przystosowana do kształcenia osób dorosłych i być wyposażona we flipchart, oraz ekran lub jedna ze ścian sali powinna umożliwiać projekcję obrazu z projektora multimedialnego dostarczonego przez Zamawiającego.
 2. W sali powinna się znajdować odpowiednia liczba stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla uczestników szkoleń.
 3. Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal szkoleniowych dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami POKL.
 4. Wielkość sali powinna uwzględniać umieszczenie tam tablicy interaktywnej dostarczonej przez Zamawiającego.
 5. Wielkość sali powinna pozwalać na umieszczenie tam roll-up’a, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego.
 6. Przerwy kawowe i przerwa obiadowa powinny być zapewnione w miejscu szkolenia na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie bez konieczności wychodzenia uczestników poza budynek, w którym realizowane jest szkolenie.
 7. W ciągu dnia szkoleniowego podane zostaną 2 przerwy kawowe obejmujące kawę, herbatę, wodę, ciastka.
 8. Przerwa obiadowa na każdy dzień szkolenia powinna uwzględniać 1 ciepły posiłek składający się z 1 gorącego dania oraz napoju (woda, soki) wliczonego w cenę posiłku dla każdego z uczestników szkolenia oraz dla trenera. Oferent powinien zapewnić menu mięsne oraz wegetariańskie (potwierdzenie przez Zamawiającego zgodnie z pkt 7).
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzania liczby ciepłych posiłków oraz liczby porcji na przerwy kawowe (zgodnie z pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego), zgodnie z listą obecności uczestników szkolenia (możliwe odchylenia do 3 osób od liczby uczestników szkolenia podanej na 1 dzień przed szkoleniem).
 10. Nocleg dla trenera powinien być zagwarantowany w pokoju jednoosobowym. Dopuszczalny jest pokój 2-osobowy o ile będzie przeznaczony dla 1 osoby i w cenie pokoju 1-dnoosobowego. Nocleg powinien być zagwarantowany w tym samym budynku gdzie będzie wynajmowana sala.
 11. Zamawiający jest związany umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Z uwagi na mogące wystąpić opóźnienia w wypłacie kolejnych części dotacji, Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności wynosi 35 dni. W przypadku opóźnień w przesyłaniu kolejnych transz, płatność może zostać przesunięta. O takiej sytuacji Zamawiający będzie każdorazowo informował Oferenta.
 12. Zamawiający w opisie faktury za wykonane usługi zawrze informacje, które zostaną przedstawione przez Oferenta w celu prawidłowego rozliczenia kosztów z WUP Poznań. Informacje wymagane przez Zamawiającego zostaną określone w umowie na świadczenie usług.

Termin wykonania zamówienia

Planowany termin wynajmu sal oraz cateringu i noclegów dla trenerów to 14 marzec -31 grudzień 2011, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Zamawiającego.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenta, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
 2. Zamawiający porozumiewania się z Wykonawcą w formie pisemnej lub telefonicznej. Pisma można wysyłać pocztą lub składać osobiście na adres: ul. Sienkiewicza 22/718; 60-818 Poznań.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego jest Menadżer projektu – Adam Rogala; Tel. 601-909-210; e-mail: arogala@berndson.com.

Termin złożenia oferty

Termin złożenia oferty mija 23/02/2011 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po terminie będą zwracane nadawcy bez otwierania. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferta powinna być opracowana wg wzoru załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 3. Oferent powinien złożyć ofertę formie elektronicznej na adres e-mail: arogala@berndson.com lub w wersji papierowej na adres biura: ul. Sienkiewicza 22/718; 61-818 Poznań. Obie formy dostarczenia oferty powinny się odbyć za potwierdzeniem odbioru oferty przez Zamawiającego.

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Oferenta oraz umieści informacje na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
 2. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od zakończenia postępowania.
 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cenę oferty należy podać jednostkowo dla poszczególnych części usługi, uwzględniając zakres zamówienia oraz wszystkie koszty związane z jego realizacją, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.
 2. Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.
 3. Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić w „Formularzu Ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 4. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą na poszczególne części zamówienia i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
 5. Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto, zawierająca podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowanie koszty na poziomie brutto na cały okres trwania projektu (tj. do 31 grudnia 2011 r.). Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto, która nie może ulec zmianie przez cały okres trwania projektu. Cena brutto dla poszczególnych jednostek kosztowych musi być stała.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę kompleksowość złożonej oferty, uwzględniającej zagwarantowanie sali szkoleniowej, wyżywienia i zakwaterowania. Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

a)       cena oferty na poszczególne części zamówienia na jedną cenę całkowitą– 50%

b)       dostępność terminów wynajęcia sal – 10%

c)       doświadczenie Oferenta w należytej realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyżywieniem i noclegami, mile widziane będą rekomendacje firm, instytucji, dla których świadczone były tego typu usługi-20%

d)       posiadanie przez Oferenta standardu świadczenia usługi na poziomie co najmniej 3 lub 4 gwiazdek (liczba gwiazdek przyznawanych hotelowi) lub w przypadku nie posiadania oficjalnego statusu, wykonywanie usług na takim samym poziomie 20%

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie szkoleń zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej zaoferowanych przez Oferenta sal celem sprawdzenia w/w wymogów. W razie zamiaru wykonania takiej wizji Oferent ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu dokonania takiej wizji. W razie uniemożliwienie Zamawiającemu sprawdzenia jakości sal, oferta Oferenta ulega odrzuceniu.

 1. Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty

a)       Kryterium cenowe ocenie podlegać będzie cena za kompleksowe przygotowanie szkolenia. Konieczne jest również podanie poszczególnych cen składowych.

- „Szkolenia”, w tym:

- wynajem sali na 1 dzień szkoleniowy (sala dla min. 10 osób);

- 2 przerwy kawowe w ciągu jednego dnia szkoleniowego (10 osób + 1 trener)

- przerwa obiadowa dla 10 osób + 1 trener

- 1 nocleg dla trenera pomiędzy dwoma kolejnymi dniami szkolenia (+ kolacja i śniadanie)

Cenę kompleksowej usługi należy podać w wariantach dla 10 uczestników, 12 uczestników oraz 14 uczestników oraz każdy z wariantów z noclegiem oraz bez noclegu trenera

Poza podaniem poszczególnych cen obejmujących cenę kompleksowej usługi należy podać ceny poszczególnych elementów składowych.

 

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:

 

Najniższa cena oferty

Liczba punktów =   ——————————– x 100 x 50%

Cena badanej oferty

Maksymalna liczba punków: 50

b)       Dostępność sal oceniana będzie wg następującego wzoru:

Liczba dni szkoleniowych proponowany przez Oferenta

Liczba punktów =   ————————————————————————- x 100 x 10%

Najwyższa liczba dni szkoleniowych wykazana spośród złożonych ofert

Maksymalna liczba punków: 10

c)       Doświadczenie oferenta oceniane będzie na podstawie opisu działalności oraz załączonych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług.

Oferenci oceniani będą wg następujących kryteriów:

0 pkt – brak doświadczenia w świadczeniu usług będących przedmiotem zapytania

10 pkt – posiadane i udokumentowane doświadczenie w świadczeniu podobnych usług

20 pkt – posiadane i udokumentowane doświadczenie w świadczeniu takich samych podobnych

Maksymalna liczba punków: 20

d)       Posiadanie przez Oferenta standardu świadczenia usługi na poziomie co najmniej 3 lub 4 gwiazdek lub w przypadku nie posiadania oficjalnego statusu, wykonywanie usług na takim samym poziomie.

Oferenci oceniani będą wg następujących kryteriów:

10 pkt – posiadanie przez Oferenta standardu świadczenia usługi na poziomie 3 gwiazdek lub w przypadku nie posiadania oficjalnego statusu, wykonywanie usług na takim samym poziomie.

20 pkt – posiadanie przez Oferenta standardu świadczenia usługi na poziomie co najmniej 4 gwiazdek lub w przypadku nie posiadania oficjalnego statusu, wykonywanie usług na takim samym poziomie.

Maksymalna liczba punków: 20

 1. Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu wg przyznanych punktów za poszczególne części oceny oferty.
 2. Zamawiający Zastrzega sobie prawo podpisania umów o współpracy z 4 pierwszymi oferentami.
 3. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL sztywno skalkulowane kwoty na poszczególne części oferty. W związku z kompleksową realizacją usługi  Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z każdym oferentem lub odstąpić od podpisania umowy.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

 

 

………………………………………                                 …………….., dnia ……….

(pieczątka nagłówkowa Oferenta)                                  (miejscowość)

Dla Firmy BERNDSON sp. z o. o.

W odpowiedni na zapytanie ofertowe z dnia ………….. r.

…………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Oferenta)

Numer telefonu……………………………….. numer faxu ……………………………

Adres internetowy…………………………….. e-mail…………………………………

REGON……………………………………..  NIP ……………………………………

 1. Opis działalności oferenta w zakresie usług będących przedmiotem zapytania ofertowego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

 1. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę brutto:
  1. „Szkolenia dla 10 osób”

Cena organizacji szkolenia wynosi z wliczonym kosztem noclegu trenera: ………. Zł

Cena organizacji szkolenia wynosi z bez wliczonego kosztu noclegu trenera: ………. zł

w tym:

- najem sali szkoleniowej dla min 10 osób:…………. zł

- przerwa kawowa:…………. Zł/os

- przerwa obiadowa:…………. Zł/os

- nocleg dla trenera:…………. zł/os

 1. „Szkolenia dla 12 osób”

Cena organizacji szkolenia wynosi z wliczonym kosztem noclegu trenera: ………. Zł

Cena organizacji szkolenia wynosi z bez wliczonego kosztu noclegu trenera: ………. zł w tym:

- najem sali szkoleniowej dla min 12 osób:…………. zł

- przerwa kawowa:…………. Zł/os

- przerwa obiadowa:…………. Zł/os

- nocleg dla trenera:…………. zł/os

 1. „Szkolenia dla 14 osób”

Cena organizacji szkolenia wynosi z wliczonym kosztem noclegu trenera: ………. Zł

Cena organizacji szkolenia wynosi z bez wliczonego kosztu noclegu trenera: ………. zł w tym:

- najem sali szkoleniowej dla min 14 osób:…………. zł

- przerwa kawowa:…………. Zł/os

- przerwa obiadowa:…………. Zł/os

- nocleg dla trenera:…………. zł/os

 

 1. Oświadczamy, że oferujemy następującą liczbę usługi wynajmu sali: ……. dni.
 2. Oświadczamy, że usługi świadczone przez naszą firmę spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
 3. Oświadczamy, że nasza firm posiada status hotelu i standard usług oznaczony wynos minimum 3 gwiazdki.
  1. Tak
  2. Nie
 4. Miejsce wykonania usługi wynajmu sali, wyżywienia i noclegu będzie następujące:

……………………………………………………………………………………………

 1. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta:

Imię i nazwisko ……………………………………………

Stanowisko ………………………………………………..

Numer telefonu ……………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………

 

 

……………………………………………

(pieczątka i podpis osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Dzień III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1
2 X
3 X 2X
4 2X
5 X 2X
6 2X X X 2X
7 3X X X 2X 2X X
8 2X X 2X 2X
9 2X X 2X X
10 2X X X
11 2X X
12 X 2X X
13 X X X X
14 X X X X
15 X X X X
16 2X X X X
17 2X X 2X
18 X X X 2X 2X
19 X X X X
20 X X X
21 X X
22 X X
23 X X X
24 X 2X X
25 X X X
26 X X X
27 X X 2X
28 X 2X
29 X
30 2X
31 2X

 

*Cyfra przy krzyżyku oznacza liczbę szkoleń w danym dniu

 

 

Bez kategorii

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066