Pakiet nowoczesnych szkoleń ze sprzedaży za darmo! [9 480 PLN od marca 0 PLN! - dzięki dofinansowaniu]
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Kobiety - jesteś zainteresowana: Zapisz się już dziś »

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Selling reSolution – Rozwiązania dla Sprzedaży” realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest BERNDSON Sp. z o.o., ul. Feldmana 4/11 30-130 Kraków.

3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie BERNDSON Sp. z o.o. w Poznaniu, 60-818 ul. Sienkiewicza 22/718.

4. Uczestnik projektu (Beneficjent pomocy):

 • przedsiębiorca delegujący pracowników na szkolenie, który otrzymuje pomoc publiczną,
 • osoba fizyczna, będąca pracownikiem przedsiębiorcy, korzystająca ze wsparcia w postaci szkoleń.

5. Szczegółowe informacje na temat projektu i poszczególnych szkoleń dostępne są na stronie internetowej Projektu: www.srs.berndson.pl oraz bezpośrednio w Biurze Projektu.

6. Okres realizacji projektu: 01.01.2011 – 30.06.2012.

7. Obszar realizacji projektu (miejsca organizacji szkoleń): województwo wielkopolski. Projekt ma charakter regionalny.

8. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
 • Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

§ 2 Uczestnicy projektu

1. Projekt adresowany jest do pracowników zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorcy (mikro i mali, w tym samozatrudnieni). W projekcie będą mogły wziąć udział osoby i podmioty z terenu województwa wielkopolskiego (osoby posiadające tu miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie województwa, a w przypadku firm prowadzące tu działalność).

2. Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy działów sprzedaży (62 osoby), kadra zarządzająca działami sprzedaży (38 osób), w tym 16 wewnętrznych trenerów sprzedaży) oddelegowanych przez 54 firm (w tym 30 mikro i 24 małe firmy).

3. Z uwagi na charakter szkoleń, mogą brać w nich udział pracownicy wszystkich branż gospodarki.

4. W związku z realizacją zasady równości płci na rynku pracy Realizator projektu zapewnia minimum 54 miejsca szkoleniowe dla kobiet. Realizator zakłada również ukończenie udziału w projekcie przez minimum 4 osoby po 50 roku życia.

§ 3 Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie 62 pracowników działów sprzedaży, 38 kierowników/menedżerów działów sprzedaży, 16 wewnętrznych trenerów sprzedaży mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego do skuteczniejszego i bardziej konkurencyjnego funkcjonowania na rynku regionalnym, rynkach zagranicznych i rynkach zagranicznych, a także dostosowanie ich kwalifikacji i umiejętności do potrzeb regionalnej gospodarki.

§ 4 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Beneficjentem Ostatecznym (podmiotem określony jako strona umowy, mikro/małe przedsiębiorstwo kierujące swoich pracowników na szkolenia zorganizowane w ramach Projektu, spełniający kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie) może być wyłącznie firma, która w dniu podpisania umowy szkoleniowej spełniała następujące kryteria:

 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • ma siedzibę/ filię/oddział na terenie województwa wielkopolskiego,
 • oddelegowany do udziału w projekcie pracownik mieszka na terenie województwa wielkopolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
 • Firma nie pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, trudnej sytuacji ekonomicznej. Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w:

a)      sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu),

b)      zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE,

c)       zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek),

d)      sektorze węglowym.

 • nie wykorzystała dopuszczalnego limitu pomocy de minimis (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, przedsiębiorstwo może w okresie trzech kolejnych lat podatkowych otrzymać pomoc de minimis o wartości nie większej niż 200 tys. EUR, a w przypadku podmiotów działających w sektorze transportu drogowego wartość ta wynosi 100 tys. EUR). W związku z udziałem w szkoleniach udzielana będzie pomoc de minimis (wartość pomocy de minimis przypadająca na jednego uczestnika wynosi 2 301,00 PLN). Podmiot udzielający pomocy de minimis (BERNDSON Sp. zo.o.) zobowiązany jest, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de mini mis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354).2.

 

2. Uczestnikami szkoleń, które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami, są osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą nie zatrudniającymi pracowników) lub też są pracownikami tych przedsiębiorców (zatrudnionymi na umowę o pracę);
 • wypełniły i podpisały Formularz Zgłoszeniowy nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
 • za które dostarczono poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy,
 • za które dostarczono podpisaną przez pracodawcę umowę szkoleniową wraz z załącznikami i pozostałe wymagane dokumenty (m.in. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oraz Zaświadczenia/Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, Oświadczenia o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy, sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości – przedsiębiorstwa, których nie dotyczy obowiązek sporządzania sprawozdań, zwolnione są z tego wymogu) na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęciem szkolenia;
 • podpisały oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęcie udziału w projekcie;
 • podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie w dniu rozpoczęcia szkolenia.

3. Kryteria dostępu – Uczestnikami szkoleń mogą być:

 • osoby pracujące na stanowiskach związanych ze sprzedażą – dotyczy kursu dla handlowców.
 • osoby pracujące jako osoby kierujące zespołami sprzedażowymi – dotyczy kurs dla kadry kierowniczej – oraz pełnią funkcje wewnętrznego trenera sprzedaży, przygotowują pracowników do pracy na stanowiskach związanych, ze sprzedażą – moduł dodatkowy kurs dla kadry kierowniczej.

W przypadku zajmowania innego stanowiska potencjalny uczestnik jest zobowiązany uzasadnić potrzebę udziału w szkoleniach.

4. Przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, firma delegująca pracowników na szkolenie ma obowiązek zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu. Podpisując umowę szkoleniową firma potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem uczestnictwa i spełnia kryteria rekrutacyjne.

5. Podstawą przyjęcia do projektu jest dostarczenie do biura projektu określonego w Regulaminie kompletu wymaganych dokumentów – dostarczenie osobiste do biura projektu bądź odesłanie pocztą tradycyjną:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Zaświadczenia/Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, Oświadczenia o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy
 • Oświadczenie Beneficjenta pomocy publicznej o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną;
 • Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (przedsiębiorstwa, których nie dotyczy obowiązek sporządzania sprawozdań, zwolnione są z tego wymogu);
 • Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 

§ 5 Zasady kwalifikacji uczestników

1. Zgłoszenia należy składać w terminach od 10 stycznia 2011 r. godz. 9.00 do wyczerpania miejsc, za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej projektu pod adresem http://srs.berndson.pl/.

2)            Wstępna kwalifikacja do Projektu następuje na podstawie Formularza Zgłoszeniowego, informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kopii dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy dostarczonych do Beneficjenta.

3)            Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie umowy szkoleniowej.

4)            O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decydować będzie spełnienie kryteriów dostępu (zatrudnienie w mikro lub małym przedsiębiorstwie, wiek powyżej 45 roku życia, stanowisko pracy związane z tematem szkolenia – przy zachowaniu właściwego udziału pracowników z firm mikro i małych, kobiet i osób po 50 roku życia). Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w sposób otwarty i niedyskryminujący. Po spełnieniu przez uczestników kryteriów dostępu o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszenia.

5)            Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (zarówno z listy podstawowej jak i rezerwowej) muszą spełniać kryteria § 4 niniejszego regulaminu.

6)            W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria dostępu, o których mowa w § 3 przewyższy liczbę miejsc na dane szkolenie, utworzone zostaną listy rezerwowe wg. kolejności zgłoszeń (data na Formularzu Zgłoszeniowym). Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia)

7)            Podanie nie prawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie zobowiązaniem do zwrotu całego kosztu szkolenia określonego w załączniku nr 2 do umowy szkoleniowej.

 

§ 6 Organizacja usług

1. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność Uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych kursem. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

2. Osoba, która ukończy kurs otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

3. Opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację wybranego kursu obliguje go do zwrotu całego kosztu kursu przypadającego na jednego uczestnika (wg stawek stanowiących załącznik nr 2 do umowy szkoleniowej).

4. W przypadku, gdy kurs nie odbędzie się z winy Realizatora Projektu zostanie wyznaczony inny termin kursu do akceptacji przez Uczestnika.

5. Realizator Projektu zapewnia uczestnikom kursu:

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w trakcie trwania zajęć (kawa, herbata, ciastka, obiad),
 • certyfikat ukończenia kursu.

§ 7 Zasady monitoringu uczestników

1. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności.

2. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. Ewaluacja będzie prowadzona indywidualnie tak, aby w sposób jak najbardziej wiarygodny przedsatwić postęp danego uczestnika wynikający z jego udziału w projekcie. Wszystkie wyniki ankiet, testów, badań, odnoszące się do wiedzy i kwalifikacji pracowników uczestniczących w projekcie będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby BERNDSON sp. z o. o. do opracowania zbiorczego raportu ewaluacyjnego, podsumowującego projekt. Wyniki badania ewaluacyjnego nie będą przekazywane opinii publicznej, osobom trzecim ani pracodawcy, który delegował pracownika na wsparcie w ramach tego projektu.

3. Uczestnicy kursu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu a także w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu udziału w Projekcie. Bezpośredni przełożeni uczestników projektu zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu (wypełnienia ankiety) oceniającej trwałość rezultatów projektu.

4. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom WUP w Poznaniu lub podmiotu upoważnionego przez WUP w Poznaniu.

 

 

Prowadzimy do

sukcesów zawodowych

[nasza misja]
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE SZKOLENIA BIZNESOWE
Złoty Laur 2011
Czwarty rok z rzędu uznane przez Klientów
za najlepsze szkolenia na rynku.
Twój Rozwój logo-listek-BERNDSON-szkolenia Twoja Wartość

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania
i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Anna Paluta
Pracownik biura
apaluta@berndson.com
+48 601 909 215
tel. +48 61 8433066